KOMU Minna Arponen

korumuotoilu
jewellery design

Henkilökuva/portrait: Antti Turunen

Minna Arponen

Minua kiehtovat teemat ovat geometria, liike, epätasapaino, tila sekä vahingot, joista muodostuu yllättäviä lopputuloksia. Elämä on liian lyhyt otettavaksi turhan vakavasti.

My jewellery consists of geometry, movement, unbalance, space and the mistakes that creates surprising and unpredictable elements. Life is too short to be taken too seriously. 

 

Blooming – tutkimus korusta, identiteetistä ja aikuistumisen siirtymäriitistä

Opinnäytetyössä tutkittiin aikuistumisen siirtymäriittiä ja sen esiintymistä länsimaisessa kulttuurissa nykypäivänä. Aikuistumista tarkasteltiin identiteetin rakentumisen sekä siihen liitoksissa oleva henkisen kasvun kautta. Lisäksi tutkittiin riittikorujen merkityksiä sekä niiden sisältämää symboliikkaa. Tutkimuksen pohjalta luotiin aikuistumisen siirtymäriittiä symboloiva koru, jonka tarkoituksena on toimia vahvistavana elementtinä riittiä läpikäyvälle henkilölle sekä tukea hänen henkistä kasvuaan. 

 

Blooming – a study about jewellery, identity and adulthood as a rite of passage

The focus of this thesis was to study adulthood as a rite of passage in the western culture. The focus of the study was to examine adolescent’s identity development and intellectual growth. In addition, the meaning of the jewellery, their symbolical values and appearance in the traditional rites of passages was studied. Based on the study a piece jewellery was created which symbolises the adulthood as a rite of passage. The goal of the jewellery is to give strength and support the adolescent who’s going through this rite of passage. 

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti